دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : کریم   زارع

پست الکترونیکی : k-zare@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مشاورریاست ورئیس باشگاه پژوهشگران جوان -م.گ شیمی دکتری

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/11/01

کریم زارع

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^